Go to content
Vieileder i fysisk sikkerhet

Sikkerhetsloven

Ny sikkerhetslov per 1. januar 2019 har et bredere virkeområde enn den forrige; hvor den nye loven omfatter i større grad informasjonssystemer, infrastruktur og objekter av sentral betydning for nasjonal sikkerhet, I et urolog verdensbilde med økende trusselfarer så skal denne veilederen bidra 

Virksomhetene har selv ansvaret for å vurdere risiko og iverksette forebyggende sikkerhetstiltak, og loven setter større krav til (sikrings)kompetanse ute hos den enkelte bedrift
Loven krever større samhandling mellom virksomheter og myndigheter for å sikre at det foreligger et helhetlig bilde av de nasjonale sikkerhetsutfordringene

Behovet for fysisk sikring drives grunnleggende av samfunnets totale vurdering av trussel og frykt, Ser vi på utviklingen av en viktig driver for frykt, nemlig terror, så har antall terrorhendelser i Vest-Europa blitt 3-doblet i tidsperioden 2007 til 2017; privatpersoner og privat eiendom er det mest utsatte objektet, og bomber er den mest vanligste angrepstypen

Rapp Bomek har utviklet en stor produktportefølje innenfor fysisk sikring og har levert til flere store prosjekter i Norge.
Vi bistår i innledende faser for å se på alternative løsninger
Ønsker du å vite mer så ta kontakt med oss