Gå til innholdet
shutterstock_394576582 (2)

Samfunnsansvar

Rapp Bomeks forpliktelse

Rapp Bomek mener at de beste resultatene kommer når man skaper verdier på en ansvarlig måte. Gode rutiner for miljø, samfunnsansvar og ledelsestyring er en viktig del av Rapp Bomeks strategi for å fokusere på dette emnet – både når det gjelder investeringsbeslutninger og i selskapets daglige drift.

Videre forplikter Rapp Bomek seg til å slutte seg til og følge grunnleggende prinsipper for miljø, samfunnsansvar og ledelse. Selskapet er engasjert i bærekraftig utvikling og verdsetter langsiktig lønnsomhet som står i samsvar med virksomhetens miljøbevissthet, sosiale rettferdighet og medborgeransvar. For å garantere en bærekraftig vurderer virksomheten våre prestasjoner og innflytelse på tre punkter: miljø, samfunn og ledelse.

Regler for etisk oppførsel

I sitt daglige virke skal Rapp Bomek integrere hensyn til god virksomhetsledelse, miljø og samfunn i sin helhet. Rapp Bomek vil rette seg etter gjeldende lover og reguleringer og handle på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Respekt for menneskerettigheter og miljøet er en vesentlig del av virksomhetens verdigrunnlag.

Rapp Bomeks evne til å skape verdier er avhengig av å sette høye etiske standarder som et grunnlag for et tillitsbasert og bindende forhold til fellesskapet, eiere, ansatte, partnere, kunder og leverandører. Rapp Bomek vil opprettholde en åpen dialog om etiske spørsmål, både innad og utad.

Bekjempelse av korrupsjon

Korrupsjon omfatter også bestikkelse og urettmessige fordeler. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsdrift, forvansker konkurranse, er ødeleggende for ryktet og utsetter selskaper og individer for risiko. Rapp Bomek er mot alle former for korrupsjon og vil iverksette tiltak for å sikre seg at det ikke forekommer i vår virksomhet.

Rapp Bomek kan holdes ansvarlig for bestikkelse eller andre korrupte handlinger fra tredjeparter som Rapp Bomek har inngått avtale med, eller i andre situasjoner der Rapp Bomek kan ha fordeler av bestikkelse eller korrupte handlinger utført av tredjeparter. Bomek har derfor iverksatt egne tiltak for å minske en slik risiko, og vil i alle avtale- regulerte forhold forplikte tredjeparter til å holde seg til de samme reglene og rutinene som gjelder for Rapp Bomek når det dreier seg om bestikkelser og korrupsjon.

Rapp Bomek vil lede virksomheten sin på en slik måte at leverandører, partnere og kundene kan stole på selskapet. Det forventes at leverandører og partnere holder seg til etiske standarder som er i overensstemmelse med Rapp Bomeks etiske krav.

Rapp Bomek forventer at meglere handler i samsvar med virksomhetens etiske krav, og denne betingelsen må inkluderes i avtalen som megleren inngår med Bomek. Meglere omfatter agenter, konsulenter og andre som i forretningsdriften opptrer som mellomledd mellom Rapp Bomek og en tredjepart.

Våre regler for ESG er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal støtte organisasjonsfriheten og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
Prinsipp 4: eliminering av alle former for tvangsarbeid,
Prinsipp 5: effektiv avskaffelse av barnearbeid,
Prinsipp 6: eliminering av diskriminering i sysselsetting og yrke.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre var-tilnærming til miljøutfordringer,
Prinsipp 8: ta initiativ for å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe korrupsjon i all dens former, inkludert utpressing og bestikkelser.